We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van 4Living. Het gebruik van de internetpagina’s van de 4Living is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving die van toepassing is op 4Living. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft 4Living tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, b.v. telefonisch.

1. Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van 4Living is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
e) Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking
Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.
h) Verwerker:
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.
i)  Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties is in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
j)   Derde partij
Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die onder direct gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
k)   Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

2. Naam en adres van de controller
Verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

4living
Kanaalstraat 44 A, 2161JM Lisse
Tel: 0252-706582
Email: info@4living.nl
KvK-nummer: 63992078
BTW-identificatienummer: NL136058607B02

3. Cookies
De internetpagina’s van de 4Living maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan de 4Living de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft niet bij elke toegang tot de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webshop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van de 4Living verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn

(1) de gebruikte browsertypes en -versies,

(2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites,

(5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite,

(6) een internetprotocoladres (IP-adres),

(7) de internetprovider van het toegangssysteem, en

(8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de 4Living geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om:

(1) de inhoud van onze website correct afleveren,

(2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren,

(3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie verzekeren, en

(4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert de 4Living anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die persoonsgegevens ook gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene – datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig opsporing van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel heeft van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige aanduiding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van de Company Name krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

Company Name informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Er wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat door de internetserviceprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarmee het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit voor de werking van de nieuwsbriefservice of een betreffende registratie nodig is, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij wijziging van technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefservice worden verzameld aan derden plaats. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Het is ook mogelijk om je op elk moment direct op de website van de verantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de verantwoordelijke te communiceren.

7. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van de 4Living bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Aan de hand van de embedded tracking pixel kan

4Living zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven door middel van de double-opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De 4Living beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de 4Living bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact opnemen met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

9. Routine wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegestaan ​​door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke is onderworpen tot.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
b) Recht van toegang
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de betreffende categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.
Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht van toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
d) Recht op gegevenswissing (Recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden geldt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door de 4Living opgeslagen persoonsgegevens wil verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Company Name zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of replicatie van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van 4Living zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.
e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar heeft de betrokkene nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van de door 4Living opgeslagen persoonsgegevens wil verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van 4Living regelt de beperking van de verwerking.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een contract op grond van punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien technisch haalbaar en wanneer dit niet het geval is. nadelige gevolgen hebben voor de rechten en vrijheden van anderen.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van 4Living.
g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, op grond van punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
The Company Name zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke beweert.
Als 4Living persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen 4Living tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal 4Living de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door 4Living voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van 4Living. Bovendien staat het de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar te gebruiken met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.
h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar teweegbrengt, of hem of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen vast te stellen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te vrijwaren, of (3) niet gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal 4Living passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.
Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van 4Living.
i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van 4Living.

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Kunst. 6(1) verlicht. a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) verlicht. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) verlicht. d AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

12. De gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

13. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard
De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

14. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.

15. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. Dit privacybeleid is gegenereerd door de privacybeleidgenerator van de externe functionaris voor gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met de Mediarechtadvocaten van WBS-LAW.